Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Postavenie

Slovenská banícka spoločnosť (ďalej len Spoločnosť) je dobrovoľným, verejnoprospešným, neziskovým, demokratickým združením organizácií, klubov, spolkov, cechov, kolektívnych a individuálnych členov, regionálnych zoskupení a odborných sekcií. Spoločnosť združuje odborníkov v baníctve, geológii, plynárenstve, v naftovom priemysle, ktorí pôsobia vo vyhľadávaní, ťažbe, úprave, projekcii, výstavbe, vede, výskume, školstve a v súvisiacich odboroch.

Činnosť

Organizovanie a zabezpečovanie odborných akcií za účelom rozširovania nových poznatkov vo vede a technike, ako sú napr. konferencie, semináre, školenia, rekvalifikačné kurzy, výstavnícka, vydavateľská a iná činnosť. Každoročne sú organizované medzinárodné konferencie k problematike surovinovej politike štátu a k využívaniu nerastných surovín. Podporovanie spoločenského postavenia baníctva a rozvíjania jeho stavovských tradícií. Medzištátna spolupráca so Spoločnosťami a bansko-geologickými inštitúciami v zahraničí, návštevy zahraničných odborných akcií, návštevy odborníkov zo zahraničia. Spolupráca s bansko-geologickými organizáciami, inštitúciami ako aj školami v Slovenskej republike. Poskytovanie poradenskej a inej činnosti.

Position

Slovakian Mining Society (Society) is a voluntary non-profit democratic society of public benefit, comprising clubs, groups, gilds, collectives, individuals, regional groups and professional units. The society associates specialists in mining, geology, gas and oil industry who are active in exploration, extraction, processing, design, construction, science, education and related branches.

Activities

Organizing and backing of professional events in order to spread new ideas in science and technology through conferences, seminars, trainings, re-qualification courses, exhibitions, publishing and other activities. Conferences on mineral policy and mineral utilisation are organised on yearly basis. Supporting the social significance of mining and development of professional traditions. International co-operation with foreign mining and geological associations, participation in conferences and visits of foreign specialists. Co-operation with mining and geological companies, institutions and schools in Slovak Republic. Providing of consultation services and other activities.