Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Odborný program 2017

 

10. stretnutie banských  miest a obcí Slovenska  Nová Baňa

odborné a historické stretnutie

19.-21. 05.2017

 Nová Baňa

Ing. Erik Sombathy,predseda Združenia
Ing. Ján Havran, primátor mesta
Na stretnutí sa prezentuje banícka história mesta , banských miest Slovenska ako aj banských miest zo zahraničia.

 zdruzeniebsc@gmail.com                                                 primator@novabana.sk
+421 907 696 033
zoltan.ven25@gmail.com


Banské predpisy a ich aplikácia v praxi

seminár

 jún 2017

 bude oznámené

JUDr. Ing. Ivan Krajník

obuke@isternet.sk

Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s novými banskými a súvisiacimi predpismi a ich aplikáciami v praxi.


Salamandrové dni Banská Štiavnica

odborné a slávnostné stretnutia

7.–8. 9. 2017

Banská Štiavnica

Mgr. Nadežda Babjaková, primátorka
Ing. Milan Durbák, BŠ-HD banícky spolok


Nadezda.babiakova@banskastiavnica.sk
durbák@hbu.sk

Prezentácia baníckych tradícií a prvej Baníckej akadémie na svete

Medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie

konferencia

5.-6.10.2017

Hotel Repiská, Demänovská dolina

Ing. Ján Hrabovský,PhD.
Ing. Mikuláš Beránek

hrabovsky.np@gmail.com
blast.mine@stonline.sk

Analýza súčasného stavu baníctva a geológie a východiská pre jeho oživenie.


Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy

XXV. vedecké sympózium

19.-20. 10. 2017

Hrádok-zariadenie Slovenských magnezitových závodov, a.s. Jelšava

ZO Slov. baníckej spoločnosti pri ÚGt.SAV
Ing. Slavomír Hredzák, PhD., riaditeľ

hredzak@saske.sk

Vedecké sympózium  s medzinárodnou účasťou pravidelne hodnotí stav prostredia v zaťažených regiónoch ako aj opatrenia, ktoré sa v tejto súvislosti realizujú